Interparking

Voor een beter gebruik van de site raden we u aan om over te schakelen naar een nieuwere versie van uw browser.

FirefoxFirefox ChromeChrome edgeEDGE

Privacy

Inleiding

1. Wat is de reikwijdte van deze algemene privacyverklaring?

            A. Wat betekenen “persoonsgegevens”, “verwerking”, wie is “verantwoordelijk voor de verwerking” en wie is de voorkeurscontactpersoon “DPO”?

            B. Op wie is het van toepassing?

            C. Welke gegevens worden in deze verklaring behandeld?

2. Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

3. Op welke basis en voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden deze overgedragen?

            A. De ontvangers die waarschijnlijk gegevens over u zullen ontvangen

            B. Onderaannemers van Interparking

                        a) Algemene informatie

                        b) Soorten onderaannemers

6. Worden uw gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie verwerkt?

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

            A. Recht op toegang

            B. Recht op rectificatie

            C. Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)

            D. Recht op beperking van verwerking

            E. Recht op overdraagbaarheid

            F. Recht op bezwaar

                        a) Algemeen

                        b) In het kader van direct marketing

            G. Intrekking van uw toestemming

            H. Met wie contact opnemen?

8. Hoelang bewaren we uw gegevens?

9. Uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties

10. Hoe blijf ik op de hoogte van wijzigingen van deze algemene privacyverklaring?

Inleiding

Interparking SA, de bedrijven van de groep Interparking en zijn filialen (gezamenlijk aangeduid als “Interparking“) doen er alles aan om de bescherming van uw privacy te respecteren. We streven ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen en in volledige transparantie te verwerken in strikte naleving van de privacywetgeving.

Het doel van deze algemene privacyverklaring is om u volledige informatie over het onderwerp te geven. Er wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. We informeren u over het belang dat we hechten aan de beveiliging van uw gegevens en geven aan hoe u contact met ons kunt opnemen met betrekking tot onze praktijken voor de bescherming van persoonsgegevens. We nodigen u uit om de tijd te nemen om deze algemene privacyverklaring te lezen, om vertrouwd te raken met onze praktijken op dit gebied.

Onze privacypraktijken kunnen van land tot land verschillen als gevolg van lokale praktijken en vereisten. Deze verklaring betreft de gegevensverwerking door het Franse bedrijf Interparking.

1. Wat is de reikwijdte van deze algemene privacyverklaring?

A. Wat betekenen “persoonsgegevens”, “verwerking”, wie is “verantwoordelijk voor de verwerking” en wie is de voorkeurscontactpersoon “DPO”?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld de naam van een persoon zijn, een foto, een telefoonnummer, een code of een e-mailadres.

De verwerking bestaat uit elke bewerking van persoonsgegevens. De verwerking omvat onder meer alle aspecten met betrekking tot de verzameling, opname, organisatie, structurering, conservering, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking of interconnectie, beperking, verwijdering of vernietiging van deze gegevens.

Interparking, met hoofdkantoor op 30 rue de Gramont, 75 002 Parijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover het bedrijf beschikt. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor het verwerken van deze gegevens bepalen en dat wij uw contactpersoon zijn en die van de toezichthoudende autoriteiten voor alle vragen met betrekking tot het gebruik hiervan.                                    

We hebben als enig contactpunt binnen ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”) aangewezen wiens contactgegevens als volgt zijn:

Interparking France

Data Protection Officer
30 rue de Gramont
75 002 Paris
[email protected]

B. Op wie is het van toepassing?

Onze algemene privacyverklaring betreft alle personen van wie de gegevens worden verwerkt door Interparking in het kader van de diensten die het bedrijf levert. De “betrokkenen” zijn dus de klanten en gebruikers van de diensten van Interparking of zijn website.

C. Welke gegevens worden in deze verklaring behandeld?

De gegevens in deze categorie zijn de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, dat wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken u ofwel direct te identificeren (gegevens zoals uw voor- en achternaam maken uw onmiddellijke identificatie mogelijk), of indirect (gegevens zoals het kenteken van uw voertuig of een kaartnummer van u waarmee u indirect geïdentificeerd kunt worden).

Tijdens onze interacties met u kunnen we verschillende persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van de betreffende producten of diensten:

 • (naam, post- of elektronisch adres, telefoonnummer, nummerplaat, enz.) worden met name verzameld voor onze abonnementsproducten, parkeertoegang, online parkeerreserveringen, het aanmaken van klantenaccounts en organisatie van commerciële acties zoals prijsvragen…
 • (persoonlijke status die recht geeft op een voorkeurstarief, kwaliteit van de werknemer van een bedrijf, …) wordt bijvoorbeeld gevraagd tijdens het aanmaken van een klantenaccount of bij het beheer van abonnementen door bedrijven die contracten met ons hebben afgesloten.
 • worden vastgelegd via bewakingscamera’s en via kentekenherkenningscamera’s die in onze faciliteiten worden geplaatst om met name de beveiliging van de locatie te verhogen wanneer u onze parkeergarages gebruikt.
 • (informatie over betalingen of uw bankgegevens), worden gevraagd voor het beheer van betalingen voor onze producten en diensten.
 • (IP-adres…) van onze website worden verwerkt, zie voor meer informatie over dit onderwerp onze cookieverklaring

In sommige gevallen worden de gegevens door een externe bron naar ons verzonden. Dit is het geval wanneer werkgevers zich abonneren op producten of diensten waarvan hun personeel profiteert.

2. Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Een aantal van deze gegevens kunnen worden verzameld door Interparking:

 • wanneer u klant wordt door het inschrijfformulier in te vullen of bij het openen van een account;
 • wanneer u zich online of via onze mobiele applicatie abonneert op onze producten of diensten;
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die we u voorleggen;
 • wanneer u onze diensten en producten gebruikt;
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of ons gegevens verstrekt in het kader van deelname aan een marketingactie;
 • wanneer u contact met ons opneemt via de verschillende kanalen die tot uw beschikking staan;
 • wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of verzonden door geautoriseerde derden (personen die u speciaal hebt geautoriseerd, het handels- en bedrijvenregister, enz.); of
 • wanneer u wordt gefilmd door onze bewakingscamera’s of wanneer uw voertuig wordt gefilmd door onze kentekenherkenningscamera’s in onze parkeergarages.

3. Op welke basis en voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het nastreven van het doel in kwestie.

Over het algemeen, en als voorbeeld, gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • wanneer we uw specifieke toestemming hebben verkregen;
  • Om u reclamecommunicatie te sturen over bedrijven in onze groep of over partnerbedrijven.
 • als onderdeel van de uitvoering van het contract
  • het sluiten, beheren en uitvoeren van contracten die deel uitmaken van het assortiment van producten en diensten van Interparking;
 • om te voldoen aan alle wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, met name:
  • fiscale of boekhoudkundige verplichtingen;
 • om redenen die verband houden met ons legitieme belang, in welk geval we ervoor zorgen dat een evenredig evenwicht wordt bewaard tussen ons legitieme belang en het respect van uw privacy:
  • het uitvoeren van marketingstudies en het promoten van onze producten en diensten;
  • de preventie van misbruik en fraude;
  • de bescherming van bedrijfsmiddelen;
  • de controle op de regelmaat van de handelingen;
  • de bewaking en controle van onze gebouwen en parkeergarages;
  • de erkenning, uitoefening, verdediging en behoud van onze rechten of van de mensen die we mogelijk vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in geschillen;
  • het zoeken naar bewijs om klachten te behandelen (bijvoorbeeld een voertuig zoeken dat niet gelocaliseerd kan worden);

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan aan personen voor wie dit nodig is om hun taken te kunnen uitvoeren. Deze personen moeten zich aan strikte regelgevingen houden en moeten alle technische en organisatorische voorschriften respecteren om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

We hebben technische middelen en gespecialiseerde teams opgezet die primair verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We willen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, ze verwerken, wijzigen of vernietigen.

Onze websites kunnen soms links bevatten naar websites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, enz.) en waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder de reikwijdte van deze algemene privacyverklaring vallen. We raden u daarom aan hun privacyverklaring zorgvuldig te lezen om te weten op welke manier zij uw privacy respecteren.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden deze overgedragen?

De ontvangers die waarschijnlijk gegevens over u zullen ontvangen

Gegevens over u kunnen indien nodig worden meegedeeld aan andere dienstverlenende bedrijven, aan hun vertegenwoordigers in België, aan hun correspondenten in het buitenland, aan uw tussenpersoon (werkgever, agent, enz.) of aan een onderaannemer . We delen uw gegevens alleen met providers als dit nodig is om de diensten namens ons aan te bieden of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We vereisen contractueel dat deze serviceproviders de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke informatie die zij namens ons verwerken, beschermen (zie ook punt B hieronder).

We kunnen bepaalde persoonlijke informatie die we verzamelen delen met bedrijven van de Interparking-groep of aan onze gelieerde ondernemingen in Europa om de transacties en andere diensten die u hebt gebruikt te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring of zoals aangegeven op het moment van gegevensverzameling.

We verkopen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet en geven deze alleen vrij in de gevallen die worden beschreven in deze verklaring of in enig ander document dat we u sturen op het moment van gegevensverzameling. We geven uw gegevens alleen voor commercieel gebruik door aan derden met uw voorafgaande en expliciete toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

We geven uw gegevens ook door aan andere personen als we daartoe verplicht zijn op grond van een contractuele of wettelijke verplichting of als een gerechtvaardigd belang dit rechtvaardigt (bijvoorbeeld ter verdediging van onze belangen).

B. Onderaannemers van Interparking

a) Algemene informatie

Voor bepaalde diensten maken wij gebruik van gespecialiseerde partners in Frankrijk of in het buitenland die als onderaannemers optreden en contractueel met ons zijn verbonden.

Interparking zorgt ervoor dat deze “onderaannemers”:

 • alleen over de gegevens beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken en,
 • binden zich er ten opzichte van Interparking toe om enerzijds deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen en anderzijds om ze alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

b) Soorten onderaannemers

We werken samen met bepaalde gespecialiseerde onderaannemers, zoals:

 • tussenpersonen of partners waarmee we samenwerken;
 • IT-dienstverleners en andere technische dienstverleners;
 • marketingbureaus.

6. Worden uw gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie verwerkt?

Onze IT-infrastructuur bevindt zich op Europees grondgebied.

We communiceren persoonsgegevens buiten het grondgebied van de EU alleen aan een van onze serviceproviders in de Verenigde Staten, voor onze mailing, en we beschikken over contractuele garanties zodat deze laatste zich ertoe verbindt om de aan haar verstrekte gegevens afdoende te beschermen.

Houd er tevens rekening mee dat het gebruik van e-mail als communicatiemiddel de mogelijkheid niet uitsluit dat gegevens buiten het Europese grondgebied worden overgedragen (bepaalde gebruikte adressen worden verstrekt door bedrijven die zijn gevestigd en buiten dit gebied opereren, voornamelijk in de Verenigde Staten). We kunnen niet verifiëren of garanderen dat deze bedrijven de principes die voortvloeien uit gegevensbescherming respecteren. Deze communicatie is echter beperkt tot wat nodig is voor de uitvoering van met onze klanten gesloten contracten. Wat betreft onze gesprekspartners die optreden namens een rechtspersoon, zijn wij van mening dat wanneer zij ons informeren over een dergelijk e-mailadres om contact met hen op te nemen, zij instemmen met deze overdracht zodra deze inherent is aan het gebruik ervan. 

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Recht op toegang

U heeft recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons vragen:

 • of we uw persoonsgegevens wel of niet verwerken;
 • voor welke doeleinden we ze behandelen;
 • welke categorieën gegevens worden verwerkt;
 • aan welke categorieën ontvangers deze worden gecommuniceerd;
 • de houdbaarheid ervan;
 • informatie over de rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, verwijdering, …) of de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • de oorsprong van de verwerkte gegevens;

B. Recht op rectificatie

Als u vindt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren.

C. Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)

In bepaalde zeer specifieke gevallen staat de wetgeving u toe om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Dit is met name het geval als:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u besluit deze in te trekken;
 • u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking van uw gegevens en er geen legitieme redenen zijn die prevaleren boven de uwe;

Uw recht om te worden vergeten is echter niet absoluut. We hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dit nodig is voor onder andere:

 • naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

D. Recht op beperking van verwerking

In bepaalde zeer specifieke gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit is met name het geval als:

 • u de juistheid van persoonsgegevens betwist, gedurende de tijd dat wij deze kunnen controleren;
 • u uw gegevens, hoewel ze niet langer nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden van de verwerking, nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten.

De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:

 • u geeft hier toestemming voor;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • de verwerking is noodzakelijk om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;
 • verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang.

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen, conform de regelgeving, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te verkrijgen:

 • deze worden naar u verzonden in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat;
 • of worden rechtstreeks door Interparking doorgestuurd naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dit technisch gezien mogelijk is.

Gezien de verwerkingen die daadwerkelijk door Interparking uitgevoerd zijn, bestaat deze mogelijkheid alleen voor behandelingen waarvoor u vooraf toestemming heeft gevraagd aan Interparking of indien dit gebeurt op basis van de uitvoering van een contract met u.

F. Recht op bezwaar

a) Algemeen

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een legitiem of algemeen belang van onze kant, heeft u het recht om er op elk moment bezwaar tegen te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Er wordt echter geen rekening gehouden met uw verzoek als we van mening zijn dat onze legitieme belangen in dit geval voorrang hebben boven die van u of als de verwerking van uw gegevens noodzakelijk blijft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

b) In het kader van direct marketing

Interparking is van mening dat het een legitiem belang heeft bij het promoten van zijn goederen en diensten en daarom zal het bedrijf u voorstellen om reclame-uitingen te sturen (zoals promotie-aanbiedingen).

Tijdens het aangaan van een contract met Interparking kunt u door middel van een selectievakje (opt-out) wel of geen toestemming geven voor dergelijke communicatie van Interparking.

Als u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen met commerciële communicatie om onze activiteiten te promoten, kunt u zich op elk moment uitschrijven of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er kan geen uitzondering tegen worden gemaakt door Interparking.

G. Intrekking van uw toestemming

Indien de verwerking van Interparking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd in de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Dit is het geval wanneer u uitdrukkelijk via een selectievakje (opt-in box) heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen of e-mailcommunicatie met betrekking tot een reeks producten en diensten van de bedrijven die deel uitmaken van de Interparking-groep, evenals tussenpersonen of partners die u hebt gebruikt. 

In dit geval is Interparking mogelijk niet in staat dit doel te bereiken en/of gevolg te geven aan uw verzoek.

H. Met wie contact opnemen?

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het onderstaande adres door een gedagtekend en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, zodat hij of zij uw identiteit kan verifiëren. Houd er echter rekening mee dat middels het sturen van een e-mail gegarandeerd wordt dat uw verzoek zo snel mogelijk wordt verwerkt.

Interparking

Data Protection Officer
30 rue de Gramont
75 002 Paris
[email protected]

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending is van de privacywet, dan heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Hoelang bewaren we uw gegevens?

De verwerkte gegevens worden bewaard voor de volledige duur van het contract, de wettelijke verjaringstermijn en elke andere bewaartermijn die kan worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

9. Uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties

Als u een van onze websites bezoekt, gebruiken we de navigatiegegevens die zijn gegenereerd als onderdeel van dit bezoek door het gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden van de website en de Cookieverklaring die beschikbaar is op onze websites.

10. Hoe blijf ik op de hoogte van wijzigingen van deze algemene privacyverklaring?

In een veranderende wereld waar technologie voortdurend in ontwikkeling is, kan deze algemene privacyverklaring aan verandering onderhevig zijn. We nodigen u uit om de laatste online versie van deze verklaring te raadplegen en we zullen u via de website of de andere gebruikelijke communicatiekanalen informeren over elke wijziging.