Interparking

Voor een beter gebruik van de site raden we u aan om over te schakelen naar een nieuwere versie van uw browser.

FirefoxFirefox ChromeChrome edgeEDGE

Wettelijke vermeldingen

Informatie over de uitgever

Uitgever

INTERPARKING FRANCE
Kapitaal: 33.704.000 €
Afdeling Communicatie
30 rue de Gramont, 75002 PARIS
SIREN: 692 051 113

Hoofdredacteur: Marc GRASSET, adjunct-directeur

Hosting

  • Naam hostingbedrijf: W3line
  • Adres: 10 ter, Rue Pasteur
    26500 BOURG LES VALENCE
  • Telefoonnummer: +33 (0)475 828 101

Algemene informatie

INTERPARKING FRANCE, naamloze vennootschap met een kapitaal van €33.704.000 met hoofdkantoor op 30, rue de Gramont in Parijs (75002), geregistreerd bij de RCS van Parijs onder het nummer B 692 051 113, of de bedrijven van zijn groep of hun partners, bezitten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, of hebben de gebruiksrechten die daarmee verband houden.

Toegang tot de site geeft geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten van de website. De website blijft het exclusieve eigendom van INTERPARKING FRANCE of bedrijven van zijn groep of zijn partners.

De elementen die op de site toegankelijk zijn, met name in de vorm van tekst, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, geluiden, video’s, software, database en gegevens, worden ook beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere privérechten waarvan INTERPARKING FRANCE, zijn groepsmaatschappijen of partners, de eigenaar zijn.

Overeenkomstig het Franse wetboek intellectueel eigendom en, meer in het algemeen, internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten, mag u de gegevens, presentatie of organisatie van de site of de auteursrechtelijk beschermde werken die op de website www.www.interparking-france.com voorkomen, niet verspreiden, aanpassen, wijzigen, publiceren, communiceren, geheel of gedeeltelijk en in welke vorm dan ook reproduceren voor een ander gebruik dan privé, noch verkopen, distribueren of uitzenden, zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van het werk, de presentatie of organisatie van de site of de gereproduceerde gegevens.

U zult zich tevens onthouden van het invoeren van gegevens op de website www.www.interparking-france.com die de inhoud of het uiterlijk van de gegevens, de presentatie of de organisatie van de website of de werken die op de website van INTERPARKING FRANCE verschijnen, zouden wijzigen of op welke manier dan ook zouden kunnen wijzigen.

De reproductie en het gebruik van alle documenten die op deze site worden gepubliceerd, zijn uitsluitend toegestaan voor strikt privégebruik, voor niet-commerciële doeleinden en onder voorbehoud van bronvermelding. Elke reproductie, gebruik of distributie van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en wordt bestraft.

Aangezien INTERPARKING FRANCE niet in staat is om alle sites te beheren van waaruit men naar zijn website www.www.interparking-france.com wordt verwezen via links, aanvaardt INTERPARKING FRANCE geen verantwoordelijkheid voor de informatie aanwezig op deze andere sites.

De website www.www.interparking-france.com valt onder de Franse wet. Bezoekers die vanuit het buitenland toegang hebben tot de site, moeten ervoor zorgen dat de lokaal geldende wetten worden nageleefd.

Wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, we raden u aan ze regelmatig te raadplegen. Laatste bijwerking: 01/05/2020

De gebruiker van de website www.www.interparking-france.com erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om deze site te bezoeken en te gebruiken. De gebruiker erkent tevens te hebben gecontroleerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virus bevat. De gebruiker erkent tevens dat hij of zij deze voorwaarden heeft gelezen en verbindt zich ertoe deze na te leven.

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden van de producten die op deze site te koop worden aangeboden, zijn te raadplegen op deze site onder het kopje “Algemene verkoopvoorwaarden.

Persoonsgegevens

De bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de presentatie van uw rechten worden op deze site uitgelegd in twee documenten die u kunt raadplegen:

  1. De privacyverklaring
  2. Het cookiesbeleid

Verantwoordelijkheden en garanties voor het gebruik van de site

INTERPARKING FRANCE garandeert niet dat de informatie, producten, diensten en software op de site vrij zullen zijn van afwijkingen, fouten of bugs, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de site zonder onderbreking of storingen zal werken, noch dat de website compatibel is met een bepaalde hardware of configuratie anders dan die uitdrukkelijk is gevalideerd door INTERPARKING FRANCE.

INTERPARKING FRANCE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan software van derden, ongeacht of deze al dan niet in de website zijn opgenomen of erbij zijn meegeleverd.

De informatie en presentaties op de pagina’s van deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

INTERPARKING FRANCE is slechts gebonden door een eenvoudige inspanningsverbintenis met betrekking tot de informatie die zij ter beschikking stelt van de mensen die zijn website www.www.interparking-france.com bezoeken.
 
Om die reden, en hoewel we alle stappen hebben ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website te waarborgen, is INTERPARKING FRANCE niet verantwoordelijk voor:

  • elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de site;
  • alle schade, direct en/of indirect, voorzienbaar of onvoorspelbaar, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van iemand tot de site of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, eveneens als gevolg van het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt verleend aan informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.

Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij of zij exclusief verantwoordelijk is voor het gebruik van deze informatie.

De website van INTERPARKING FRANCE  www.www.interparking-france.com is normaal gesproken 24h/24 en 7/7 dagen toegankelijk. In geval van overmacht, informaticaproblemen, problemen in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of technische problemen, evenals onderhoudsredenen of andere redenen, kan toegang tot de hele of een deel van de site worden opgeschort of geannuleerd indien INTERPARKING FRANCE dit beslist.

De website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en ontwikkeld.